iPad'e Uygulama Yüklemek

Technotoday  - 29.04.2011

İşte bu uygulamaların nasıl iPad’e yükleneceğine dair yol haritası

iPad’in yerleşik uygulamalarının yanına, App Store uygulamaları da eklendiğinde bir daha kopamayacağınız bir dünyaya adım atıyorsunuz. Üçün­cü par­ti uy­gu­la­ma­lar kul­la­nım amaç­la­rı göz önü­ne alın­dı­ğın­da iPad’in ka­bi­li­yet­le­ri­ni çok fark­lı düz­lem­le­re çe­ki­yor. App Sto­re’dan eri­şe­bi­le­ce­ği­niz yüz­bin­ler­ce uy­gu­la­ma sa­ye­sin­de iPad’iniz bir iş ve ki­şi­sel or­ga­ni­zas­yon mer­ke­zin­den anın­da bir oyun cen­ne­ti­ne dö­nü­şe­bi­li­yor.

Ge­rek iP­ho­ne ge­rek­se iPod to­uch için op­ti­mi­ze edil­miş ol­sa­lar bi­le App Sto­re’dan in­di­re­ce­ği­niz tüm uy­gu­la­ma­la­rı so­run­suz­ca iPad’iniz­de de kul­la­na­bi­lir­si­niz. Tüm bu uy­gu­la­ma­la­rı iPad’in 9,7’’ yük­sek çö­zü­nür­lük­lü ek­ra­nın­dan de­ne­yim­le­mek, uy­gu­la­ma­lar­dan alı­nan fay­da­yı da ar­tı­rı­yor. Bu bö­lüm­de iPad’ini­ze yük­le­ye­bi­le­ce­ği­niz bu uy­gu­la­ma­la­rın fark­lı mec­ra­lar­dan (PC, Mac ve­ya di­rek iPad üze­rin­den) na­sıl yük­le­yip, ça­lış­tı­ra­bi­le­ce­ği­niz üze­rin­de du­ra­ca­ğız.
 

 
Ön­ce­lik­le App Sto­re’dan uy­gu­la­ma in­di­re­bil­mek için üc­ret­siz bir iTu­nes Sto­re he­sa­bı aç­ma­nız ge­re­ki­yor. He­sap açı­lır­ken kim­lik ve kre­di kar­tı bil­gi­le­ri­niz de App­le’ın ve­ri ta­ba­nı­na kay­de­di­le­cek. Bu er­ken ka­yıt, üc­ret­li uy­gu­la­ma­la­rın öde­me­si­ni ya­par ve in­di­rir­ken si­ze hız ve gü­ven­lik sağ­la­ya­cak. iTu­nes Sto­re şif­re­ni­zi ko­lay unu­tul­ma­ya­cak ama gü­ven­li bir kom­bi­nas­yon ile oluş­tur­ma­nı­zı tav­si­ye edi­yo­ruz. iPad’ini­zi siz­den baş­ka kul­la­na­cak olan kul­la­nı­cı­la­rın da kim­lik, kre­di kar­tı ve şif­re bil­gi­le­ri­niz üze­rin­de kö­tü ni­yet­li ol­ma­ya­ca­ğın­dan emin olun.

1 | 2 | 3

hosting çözüm ortağı mailing çözüm ortağı